Những đòn tâm lý trong thuyết phục Ebook

Tải Những đòn tâm lý trong thuyết phục Ebook ✓ Sách của tác giả Robert B. Cialdini, nhà tâm lý học nổi tiếng ✓ Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản và phát hành ✓ Cẩm nang hữu ích chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong thuyết phục người khác ✓ Download Ebook miễn phí

Read more