Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF

Download giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF full ✓ Sách giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF ✓ Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học PDF ✓ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học PDF ✓ Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục ✓ Phương pháp luận nghiên cứu khóa học Download ✓ Tải xuống miễn phí.

NHAN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
Tóm tắt:

Cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – Vũ Cao Đàm gồm có 7 phần với nội dung trình bày chắt lọc từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật và một số lĩnh vực khoa học có liên quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học được trình bày theo hướng tiếp cận hoàn toàn khác “Luận điểm khoa học” được xem là tư tưởng xuyên suốt quá trình nghiên cứu khoa học.

Cuốn sách này đã đi từ tiếp cận giải thích sang tiếp cận phương diễn đến tiếp cận mục tiêu, giúp người đọc tiếp nhận các cơ sở lý thuyết của phương pháp nghiên cứu khoa học hoàn hảo hơn.

Cuốn sách là tài liệu học tập nghiên cứu cho các bạn sinh viên đang học đại học, sau đại học và cho mọi người làm việc trong lĩnh này nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Mục lục: 

Phần 1. Đại cương về nghiên cứu khoa học

 • I. Khái niệm: “nghiên cứu khoa học”
 • II. Phân loại nghiên cứu khoa học
 • III. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học
 • Bài tập

Phần 2. Lý thuyết khoa học

 • I. Khái niệm “lý thuyết hóa học”
 • II. Các bộ phận hợp thành lý thuyết khoa học
 • III. Sự phát triển của lý thuyết khoa học
 • Bài tập

Phần 3. Lựa chọn và đặt tên đề tài

 • I. Khái niệm “đề tài”
 • II. Lựa chọn đề tài
 • III. Đối tượng khách thể và phạm vi nghiên cứu
 • IV. Đặt tên đề tài
 • Bài tập

Phần 4. Xây dựng luận điểm khoa học

 • I. Khái niệm
 • II. Vấn đề khoa học
 • III. Giả thiết khoa học
 • Bài tập

Phần 5. Chứng minh luận điểm khoa học

 • I. Đại cương về chứng minh luận điểm khoa học
 • II. Chọn mẫu khảo sát
 • III. Đặt giả thiết nghiên cứu
 • IV. Chọn cách tiếp cận
 • V. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • VI. Phương pháp phi thực nghiệm
 • VII. Phương pháp thực nghiệm
 • VIII. Phương pháp trắc nghiệm
 • IX. Phương pháp xử lý thông tin
 • X. Kiểm chứng giả thiết khoa học
 • Bài tập

Phần 6. Trình bày luận điểm khoa học

 • I. Bài báo khoa học
 • II. Thông báo và tổng luận khoa học
 • III. Công trình khoa học
 • IV. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
 • V.  Luận văn khoa học
 • VI. Thuyết trình khoa học
 • VII. Cách thức trình bày một chứng minh khoa học
 • VIII. Ngôn ngữ khoa học
 • IX   Trích dẫn khoa học
 • X. Chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giả
 • Bài tập

Phần 7. Tổ chức thực hiện đề tài

 • I. Dẫn nhập
 • II. Các bước thực hiện đề bài
 • III. Đánh giá nghiên cứu khoa học
 • IV. Bảo hộ pháp lý cho các công trình khoa học

Bài tập tổng kết

Tài liệu tham khảo

Phụ lục : Biểu mẫu lập kế hoạch nghiên cứu khoa học

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

TẢI EBOOK 177 TRANG